Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Tanıtım Toplantısı, 09.01.2018

Sayın Başkan, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyanın gündeminde yer alan ‘teknoloji ve yenilikleri destekleme’ temalı bu değerli tanıtım toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

 

Değerli Konuklar,

Küreselleşen iş dünyasını derinden etkileyen kavramların başında değişim olgusu ve süreci yer alıyor. Her yeniliğin çok çabuk eskidiği ve değişimin neredeyse tek değişmeyen şey olduğu günümüz dünyasında, ekonomik kalkınmanın lokomotifi ‘yenilikçilik’tir.

 

Dünya ekonomisi muazzam bir hızla yeni bir sanayi devrimini ve dijital dönüşümü yaşıyor. Bu dönüşümde rekabetçiliğin ve sürdürülebilir büyümenin yolu inovasyondan ve teknolojik yetkinlikten geçiyor. Yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; tasarımda ve üretimde teknolojiyi odağa almak artık şart. 

 

Bu noktada, önceliğimiz, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve daha verimli üretim yapmak olmalı. Bu sayede rekabet gücümüzü arttırmak ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak mümkün olacaktır. 

 

Dijital dönüşüm çağında, Türkiye olarak değişimin dışında kalmak gibi bir lüksümüz elbette olamaz. Bu dönüşüm sürecinin, Türkiye’nin önümüzdeki döneme yönelik kalkınma modelinde belirleyici olması gerektiğine inanıyoruz. 

 

Küresel rekabet gücünün korunmasında temel parametre olarak sanayinin dijital dönüşümünü görüyoruz. Bu süreçte kendi üretmediğimiz teknolojileri ‘kopyala-yapıştır’ yaklaşımı sürdürülebilir değildir. Değişimi yakalamak için hem dijital teknolojiyi üretim ekosistemine entegre etmeyi, hem de bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmeyi hedeflemeliyiz.

 

Bu makro planın ana unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Ulusal strateji ve uygulama yol haritasının oluşturulması ve etkili uygulanması için paydaşların eşgüdümü, ki bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’na aktif olarak katılıyoruz,
  • Enerji ve IT altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların tamamlanması,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik konularında özel sektörü yönlendirecek, cesaretlendirecek kamu politikaları ve desteklerinin bütüncül bir şekilde kurgulanması,
  • Dönüşümü gerçekleştirecek olan teknolojiyi geliştirecek ve kullanacak insan kaynağına yatırım yapılması,
  • Farkındalığı ve bilgi-tecrübe paylaşımını arttırmaya ve teşvik etmeye yönelik etkinlikler ve programların gerçekleştirilmesi.

 

Değerli Konuklar,

TÜSİAD olarak Sanayi 4.0’dan STEM eğitimine, genç girişimciliğinden sektörel politikalara kadar yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarla bu dönüşüm sürecinde özel sektör, kamu ve sivil toplum işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Akademi ile özel sektör işbirliklerinin önemini ve değerini her zaman vurguluyor, üniversitelerimizle önemli çalışmalara imza atıyoruz. 

 

Bildiğiniz üzere, ülkemizde çok değerli üniversitelerimiz var. Ve her yıl uluslararası akademik sıralamalarda hızla yükseliyorlar. Üniversitelerimizin dünyada hak ettikleri daha da iyi yerleri almalarının, ülkemizde özgür düşünce ortamının daha fazla sağlanmasıyla mümkün olacağına inanıyorum. Bu işin temeli ise sağlam bir demokrasi kültürüdür. 

 

Değerli Konuklar, 

Her ülkenin inovasyon performansında, o ülkenin Ar-Ge’ye ayırdığı kaynaklar önemli bir yer tutuyor. Bu kaynakların artışı bakımından ülkemizde son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandı. Ar-Ge’ye yönelik kapsamlı teşvikler söz konusu ve özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sayısı da giderek artıyor. Teknoloji ve yenilik destek programlarının Ar-Ge projelerine destekleri de bu süreçte önemli rol oynuyor.

 

Ancak; biliyoruz ki ülke olarak potansiyelimiz bunun çok daha ötesinde. İstediğimiz düzeye ulaşabilmek için Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynağı ve üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek durumundayız. 

 

Milli gelir içindeki toplam Ar-Ge harcaması payının %3’e, özel sektör Ar-Ge harcaması payının ise %2 seviyesine ulaşması hedefini bu anlamda önemsiyoruz.

 

Unutmamak gerekiyor ki, inovasyon da, girişimcilik de, yeni fikirlere açık, risk almayı teşvik eden ve mümkün kılan ortamlarda var olabiliyor. Özgün fikirler, katma değeri yüksek hizmet ve ürünlere dönüştüğünde dünyamızı değiştirme gücüne sahiptir. 

 

Dolayısıyla gerek bugün, gerekse gelecekte, destek programlarının da, ancak yeni fikir üretme heves ve becerisine sahip bireylerin var olduğu bir toplumda maksimum fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancak insana yatırım yaparak bilim ve teknoloji üreten ülkeler, ekonomik büyümelerini de sürdürülebilir kılıyor.

 

Değerli Konuklar,

Bugün, değerli katılımları için Sayın Prof. Dr. Arif Ergin’e ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın Ar-Ge ve yeniliğe yatırım yapan ve bu yatırımları arttırmayı planlayan özel sektörümüz için faydalı olmasını diliyorum. 

 

Yenilikçilik, sürekli var olmanın ilk şartıdır.

Bu değerli etkinliğin çıktılarının, Türkiye’de yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü destekleyerek ülkemizi bilimsel ve aydınlık günlere taşıması temennisiyle hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri