Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı TÜSİAD Ziyareti “Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü ile Buluşma”, 12.01.2018

Sayın Bakanım, Bakanlığımızın Değerli Mensupları,

Değerli TÜSİAD Üyeleri, Değerli Basın Mensupları,

TÜSİAD ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen istişare toplantısına hoş geldiniz. Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım,

Yoğun gündeminize rağmen, bizi kırmadan toplantımıza katılmanız, bizi onurlandırmıştır. TÜSİAD adına size içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Konuklar,

Bugün gündemimizde, ülkemizin kalkınması ve ekonomik gelişimi açısından stratejik önemde gördüğümüz enerji konusu yer alıyor.

Son yıllarda, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde oldukça zorlu bir gündemle mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bütün bu süreçte, bir şeyden asla vazgeçmedik. Bu, ‘Güçlü Türkiye’ inancımızdır. Bu inançla, bu motivasyonla daima yenilenerek, güçlenerek ve rekabet gücümüzü arttırarak büyüme kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enerji de, bu yaklaşımın bir sonucu olarak öncelikli konularımız arasında yer alıyor.

Değerli Konuklar,

İnsanın çağdaşlaşma yolculuğu, enerjiye olan talebi gün geçtikçe arttırıyor. Sürdürülebilir büyüme için üretim kapasitemizi ve katma değeri arttıracak yatırımlara ihtiyacımız var. Yeni küresel düzenin belirleyicisi olan dijital dönüşüm, enerji arz güvenliğinin sağlandığı bir ekosistemi gerektiriyor.

Netice itibariyle, enerji talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanmadığı bir yapıda, ülkelerin sürdürülebilir büyüme tesis etmeleri ve küresel aktör olma yolundaki politikalarını hayata geçirmeleri mümkün değildir.

Tabii ki bu süreçte, birçok farklı alandaki parametreleri ve gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Gezegenimizin önemli bir sorunu olan iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde yaşıyoruz. Bir süre önce,  İklim Değişikliğine Yönelik Tutum Belgemizde düşük karbonlu enerji arz portföyü perspektifimizi ortaya koyduk. Rüzgar ve güneş başta olmak üzere, çok yüksek bir potansiyele sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan maksimum derecede faydalanacağımız bir ekosistemi kararlılıkla tesis etmeliyiz. Bu, enerji arz güvenliğimiz için de son derece önemlidir.

Bu noktada, yatırımı teşvik edecek düzenleyici çerçeveyi ve uygulamayı etkin şekilde sağlayacak şebeke altyapısını kritik önemde görüyoruz. Bunu destekleyecek şekilde enerji depolama teknolojilerine de mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji teknolojilerini de gerek kamu politikalarının, gerek iş dünyasının yatırım planlamalarının önemli bir bileşeni olarak görüyoruz.

Değerli Konuklar,

Türkiye artık, daha fazla katma değeri, daha az enerji tüketerek üretmek zorundadır. “En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir”. Bu nedenle, enerji kaynaklarının en verimli ve rekabetçi şekilde değerlendirilmesi hepimizin sorumluluğudur. Bu, hanehalkının refah artışına, sanayimizin rekabetçiliğine ve kamu maliyesine katkı sağlayacaktır. Çünkü, üretimde süreklilik, enerjide tutumla olur. Gereksiz harcanan enerji, ‘kaybedilen emek’ demektir.

Bu nedenle, sanayimizin, mal ve hizmet üretimimizin uluslararası alanda daha iddialı ve rekabetçi olabilmesi için enerji verimliliğinin en etkin şekilde teşvik edilmesini sağlamalıyız. Enerjide emtia ve teknoloji maliyetlerini doğru şekilde yansıtan, bu doğrultuda rekabetçiliği ve verimi daha fazla öne çıkaran, öngörülebilirliği güçlendirilmiş mekanizmaları ve piyasa yapılarını daha işlevsel hale getirmeliyiz.

TÜSİAD olarak, Bakanlığımızın arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilirlik vizyonu ile, enerjinin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir büyümenin temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz. Bu vizyon, yatırımların sürdürülebilirliği ve sektörün daha kurumsal bir nitelik kazanması açısından da son derece değerlidir.

Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve cari açığın azaltılması açısından yerli linyit kaynaklarımız da önemlidir. Bakanlığımızın, enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonunu destekliyoruz.

Sayın Bakanım,

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinin desteklenmesi açısından, enerji değer zincirinin her halkasının gelişimine önem veriyoruz. Bu yaklaşımla, sektöre yönelik çalışmalarımızın odağında; arz güvenliği, rekabet, ekonomik verimlilik, enerji verimliliği, nitelikli insan kaynağı ve gelişen enerji teknolojileri yer alıyor.

Son dönemde açıkladığınız, sektörün rekabetçiliğine, verimliliğine, teknolojilerde yerlileşmeye ve arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik yoğun gayretlerinizi çok değerli buluyoruz.

Sayın Bakanım, Değerli Üyelerimiz,

Rekabetin gücü ve hızı artık çok yüksek. Ülke olarak önemli kalkınma hedeflerimiz var. Büyüme yönünde kararlılığımız var. İş dünyası olarak bu konuda bize de önemli görevler düşüyor.

Kalkınma vizyonumuzu gerçekleştirmek için sanayi başta olmak üzere yatırım hacmini giderek genişletmemiz gerekiyor. Bu noktada, ülkemizdeki artan enerji talebine cevap verecek yatırımların sürdürülebilirliği de dikkatle ele almamız gereken bir konudur.

Bu nedenle, enerji arz-talep dengesini uzun vadeli ve güçlü bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Sektörün ve yatırım ortamının sürdürülebilirliği açısından, şeffaf, öngörülebilir ve daha rekabetçi bir piyasa tesis etme yönünde reform çalışmalarının sürdürülmesini kritik önemde görüyoruz.

Bu anlayışla, elektrik ve doğalgaz sektörlerine finansal konular da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik merceğinden bakıyoruz. “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji” başlıklı çalışmamızı yakında tamamlayacağız. Bu çalışmamızın amacı,  sektörün arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gelişim alanlarını tespit etmektir.  Bu çalışmamızın, “Milli Enerji ve Maden Politikası” ile de kesişen çok önemli çıktıları olacağına inanıyoruz.

Değerli Konuklar,

Bugünkü yakın istişare ortamını, ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacak yatırım planlamaları bağlamında iş dünyası temsilcileri olan bizler için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu değerli ziyaretin, kamu – özel sektör işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Sayın Bakanımızın gündemimize olan ilgi ve desteği ile samimiyetlerine tekrar teşekkür ediyor; kendisini kürsüye davet ederken bu önemli toplantıya katılımınız için TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinize bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunuyorum


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri